AlphaLinh Thánh Ca CD3

            

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời giới Thiệu

Bích Ngọc

2 Hãy Nhớ Như Mai , Lệ Hằng, Anh Dũng, Johnny Dũng
3   Lời Khai Mạc Anh Dũng
4 Nơi Thứ Nhất Anh Dũng & Bích Ngọc
5 Chúa Bị Kết Aùn Anh Dũng & Như Mai
6   Nơi Thứ Hai Việt Dũng & Bích Ngọc
7   Chúa Vác Thập Gía Việt Dũng & Lệ Hằng
8 Nơi Thứ Ba Anh Dũng & Bích Ngọc
9 Chúa Ngã Lần Thứ Nhất Anh Dũng & Như Mai
10 Nơi Thứ Bốn Việt Dũng & Bích Ngọc
11 Chúa Gặp Mẹ Maria Lệ Hằng & Johnny Dũng
12   Nơi Thứ Năm Anh Dũng & Bích Ngọc
13   Oâng Simong vác hộ cho Chúa Anh Dũng & Như Mai
14   Nơi Thứ Sáu Việt Dũng & Bích Ngọc
15   Bà Vêrônica Lau Mặt cho Chúa Lệ Hằng & Việt Dũng
16 Nơi Thứ Bảy Anh Dũng & Bích Ngọc
17 Chúa Ngã Lần Thứ Hai Anh Dũng & Như Mai
18   Nơi Thứ Tám Việt Dũng & Bích
19   Chúa an uỉ con Thành Giêsusalem Lệ Hằng &Johnny Dũng
20 Nơi Thứ Chín Anh Dũng & Bích Ngọc
21 Chúa Ngã Lần thứ Ba Anh Dũng & Như Mai
22   Nơi Thứ Mười Việt Dũng & Bích Ngọc
23   Chúng Lột áo Chúa Lệ Hằng & Việt Dũng
24 Nơi Thứ Mười Một Anh Dũng & Bích Ngọc
25 Đóng Đanh Chúa Anh Dũng & Như Mai
26   Nơi Thứ Mười Hai Việt Dũng & Bích Ngọc
27   Chúa Chết Trên Thập Gía Lệ Hằng, Như Mai, Johnny Dũng
28 Nơi Thứ Mười Ba Anh Dũng & Bích Ngọc
29 Tháo Đanh Chúa Xuống Anh Dũng & Như Mai
30   Nơi Thứ Mười Bốn Việt Dũng & Bích Ngọc
31   Táng Xác Chúa Việt Dũng & Lệ Hằng
32 Nơi Thứ Mười Lăm Anh Dũng & Bích Ngọc
33 Chúa Sống Lại Anh Dũng, Johnny Dũng, Như Mai
34 Lời Tạm Biệt Như Mai

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca