AlphaLinh Thánh Ca CD6

Nghe Nhạc Tên Bài Hát Ca sĩ
1 Lời Giới Thiệu

Kim Thúy, Đô Tân Khoa

2 Hãy Nhớ 2 Anh Dũng, Như Mai, Mỹ Huyền
3 Lời Khai Mạc Bích Ngọc, Quyên Di
4 Xin Thương Con Mỹ Huyền, Johnny Dũng
5 Nơi Thứ Nhất Anh Dũng, Kim Thúy
6

Học Theo Mẹ Lệ Hằng, Huân Ngữ
7 Nơi Thứ Hai Bích Ngọc, Quốc Toản
8 Tình Chúa Kim Thúy, Nguyên Khang
9 Nơi Thứ Ba Bích Ngọc, Đô Tân Khoa
10 Chúa Ngã Guc Lệ Hằng, Johnny Dũng
11 Nơi Thứ Bốn Kim Thúy, Anh Dũng
12

Mẹ Nhìn Con Như Mai, Huân Ngữ
13

Nơi Thứ Năm Hồng Trang, Quyên Di
14 Chúa Kiệt Sức Anh Dũng, Mỹ Huyền
15 Nơi Thứ Sáu Bích Ngọc, Đô Tân Khoa
16 In Trong Con Mỹ Huyền, Anh Dũng
17 Nơi Thứ Bảy Kim Thúy, Quốc Toản
18 Chúa Nghiêng Ngã Như Mai, Nguyên Khang
19 Nơi Thứ Tám Hồng Trang, Quyên Di
20 Mến Chúa Yêu Người Mỹ Huyền, Johnny Dũng
21 Lời Nguyện 21 Bích Ngọc, Đô Tân Khoa
22 Người ơi Hơi Mỹ Huyền, Huân Ngữ
23 Nơi Thứ Chín Anh Dũng, Kim Thúy
24 Là Vì Con Lệ Hằng, Nguyên Khang
25 Nơi Thứ Mười Hồng Trang, Quyên Di
26 Trả Lại Nhân Gian Như Mai
27 Nơi Thứ Mười Một Bích Ngọc, Đô Tân Khoa
28 Những Tiếng Búa Vang Johnny Dũng, Mỹ Huyền
29 Nơi Thứ Mười Hai Kim Thúy, Anh Dũng
30 Đã Lầm Rồi Lệ Hằng, Kim Thúy, Anh Dũng, Như Mai
31 Nơi Thứ Mười Ba Hồng Trang, Quyên Di
32 In Trong Con Mỹ Huyền, Anh Dũng
33 Phút Suy Niệm Bích Ngọc, Đô Tân Khoa
34 Mẹ Đồng Công Lệ Hằng, Huân Ngữ
35 Nơi Thứ Mười Bốn Kim Thúy, Anh Dũng
36 Chết Vẫn Cờn Yêu Nguyên Khang
37 Nơi Thứ Mười Lăm Hồng Trang, Quyên Di
38 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Anh Dũng, Kim Thúy, Như Mai
39 Lời Tạm Biệt Bích Ngọc

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca