AlphaLinh Thánh Ca CD16

 

Nghe Nhạc Tên Bài Hát
1 Dẫn Giải
2 Thương - Hoàng Quân
3 Dẫn Giải
4 Thương - Linh Nang
5 Dẫn Giải
6

Thương - Thuý Hiền
7   Dẫn Giải
8 Thương - Quỳnh Lan
9 Dẫn Giải
10 Thương - Quỳnh Lan
11 Dẫn Giải
12

 

Mừng - Hồ Bích Ngọc
13

 

Dẫn Giải
14   Mừng - Linh Nang
15   Dẫn Giải
16 Mừng - Hồ Bích Ngọc
17 Dẫn Giả
18   Mừng - Hoàng Quân
19 Dẫn Giả
20

Mừng - Tốp Ca

Lời Giới Thiệu Alpha Linh Video

Tổng Hợp Video Thánh Ca